פרטים על התקנת מזגן

ניתוח: האם טופס גילוי פרטים על התקנת מזגן עומד בהוראות סעיפים 135-137 לפקודה?

לאחרונה קיבלו אלפי אזרחים מכתב מרשות המסים ובו דרישה חד משמעית ■
הותקן מזגן בביתכם? עליכם להעביר לרשות את פרטי המתקין, את עלות השירות ואת מועד ההתקנה.

מאמר מאת עו"ד ויועץ מס שחר שאבי
אם גם אתם קיבלתם את הטופס שנקרא "פרטים על התקנת מזגן" אתם לא לבד, אלפי ישראלים קיבלו בימים האחרונים מכתב מרשות המסים, בו היא מודיעה להם שהיא יודעת שבביתם או בעסקם הותקן מזגן.
על האדם אשר קיבל את המכתב, למסור בתוך שלושים יום פרטים על מתקין המזגנים: שמו, עלות המזגן וההתקנה ובאיזה תאריך הותקן המזגן.
על פי טענת רשות המסים, פקודת מס הכנסה מאפשרת לדרוש מאזרחים מידע על הכנסות והוצאות שלהם ושל אחרים, ועל האזרחים מוטלת החובה למסור את המידע.
על פי החשד של רשות המסים , מתקיני המזגנים רוכשים את המזגנים מהחברות הגדולות, רושמים אותם על שם הלקוחות, אך את ההתקנה עצמה מבצעים ללא רישום ובמזומן ובכך משמיטים הכנסות ונמנעים משתלומי מסים.
מרשות המסים נמסר כי להערכתם לחלק מהמתקינים כלל אין תיק ברשות המסים, כך שהמידע שיגיע מהאזרחים אמור להרחיב את בסיס המס ולהגדיל את ההכנסות ממסים גם בטווח הארוך.
האם הנך חייב להגיש את הטופס?

הסעיפים הרלוונטיים עליהם מתבסס מס הכנסה במכתבו הם סעיפים 135-137 לפקודה. והם מובאים כאן לנוחיות הקורא.

135 א. סמכות לדרוש ידיעות על ספקים ולקוחות

(א) בעל עסק או משלח- יד חייב, אם דרש זאת ממנו פקיד השומה, למסור לפקיד השומה ידיעות ומסמכים בנוגע לקשריו העסקיים עם ספקיו, לקוחותיו או מי שיש לו אתו קשרים עסקיים, אף- על- פי שידיעות ומסמכים אלה אינם דרושים לבירור הכנסתו הוא; ואולם אם הודיע לפקיד השומה תוך 15 יום מיום קבלת הדרישה, כי הדבר כרוך בעבודה מנהלית רבה, חייב הוא לאפשר לפקיד השומה לאסוף בעצמו את הידיעות והמסמכים האמורים.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) אין בו כדי לחייב עורך דין, רופא או פסיכולוג לגלות ידיעות או מסמכים שלגביהם הוא חייב בשמירת סודיות לפי כל דין.

  1. סמכות לדרוש ממעביד דו"ח על עובדיו

(א) כל מעביד חייב, אם נדרש לכך על ידי פקיד השומה בהודעה, להכין ולמסור תוך הזמן שנקבע בהודעה, דו"ח לשנה פלונית שיכיל שמם ומקום מושבם של בני- אדם המועבדים אצלו והתשלומים והקצובות שניתנו להם בשל עבודתם אצלו; על דו"ח כאמור יחולו הוראות פקודה זו בדבר אי- מסירת דו"ח או פרטים הנדרשים על ידי פקיד שומה, ובלבד שלא ייענש מעביד על השמטת שמו ומקום מושבו של עובד אצלו שאינו מועבד בעבודה אחרת, אם נראה לפקיד השומה, לאחר בירור, שאין לאותו עובד הכנסה חייבת.

(ב) היה המעביד חבר בני- אדם, רואים את המנהל או פקיד ראשי אחר כמעביד לענין פרק זה, וכל דירקטור של החברה, או אדם המועסק בהנהלתה, רואים כמועבד אצלה.

  1. סמכות לדרוש דו"ח על הכנסה המתקבלת או המשתלמת לאחר

מקום שאדם – ואין נפקא מינה בתור מה – מקבל רווחים או הכנסה שחלה עליהם פקודה זו והם שייכים לפלוני, או שהוא משלם רווחים או הכנסה כאמור לפלוני או לפקודתו, רשאי פקיד השומה למסור לאותו אדם הודעה שבה יידרש להגיש, תוך הזמן שנקבע בה ושלא יפחת משלושים יום לאחר יום המצאתה, דו"ח שיכיל גילוי אמיתי ונכון של כל אותם רווחים והכנסה ואת שמו ומענו של אותו פלוני.

ניתוח סעיפי הפקודה

עיון מעמיק בסעיפים הרלוונטיים מעלה כי סעיפים 136 ו-137 כלל אינם רלוונטיים לעניין. סעיף 136 מקנה סמכות לפקיד השומה לדרוש ממעביד דו"ח על עובדיו – על פי כל המבחנים שנקבעו בפסיקה אין לראות בטכנאי המזגנים כעובד ואין יחסים משפטיים העולים כדי יחסי "עובד-מעביד" בין הצדדים. סעיף 137 אינו רלוונטי גם הוא, שכן על פי הפרשנות המקובלת, סעיף זה מקנה סמכות לפקיד השומה לדרוש ידיעות במקרה של הסבת הכנסות או הוצאות.  על פי הפרשנות בחבק: אם אדם מקבל רווח או הכנסה שחלים עליהם הוראות הפקודה והכנסות אלו שייכות לאחר, רשאי פקיד השומה לדרוש מאותו אדם להגיש את פירוט ההכנסות והרווחים ואת שמו ומענו של בעל הרווחים האמיתי. כמו כן מסמיך הסעיף את פקיד השומה לדרוש פרטים כאמור גם מאדם שמשלם רווחים או הכנסה לאדם אחר.

סעיף 135

סעיף זה מקנה סמכות לפקיד השומה לדרוש ידיעות רק ממי שהוא בעל עסק או משלח יד והידיעות הן לגבי קשריו העסקיים עם לקוחות, ספקים או עם מי שיש לו קשרים עסקיים.

סיכום ומסקנות

לדעת משרדנו, דרישת אגף המודיעין של רשות המסים אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הפקודה ונראה כי דרישת הרשות מאדם פרטי למילוי טופס "פרטים על התקנת מזגן" הנה מוגזמת ובמצבים מסוימים הוא יהיה רשאי להתעלם ממנה. בנוסף, מתקיני מזגנים שיוזמנו לשימוע על בסיס אותן הצהרות שנמסרו על ידי לקוחותיהם יכולים להציג כקו הגנה את השימוש ללא סמכות של אגף המודיעין בסעיפי הפקודה ולבקש שטופס הגילוי יישלל כראייה. לעומת זאת, בעלי עסקים שהותקן מזגן במשרדם או במקום עיסוקם, לרבות ביתם הפרטי אם הוא משמש כמשרד, מחויבים על פי דין למסור את ההצהרה.

הכותב הנו יועץ מס ועורך דין בתחום המיסוי.
מאמר זה מהווה מאמר דעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי. Take the most popular https://clickmiamibeach.com/ bets available on some of the most popular casino games, including live dealers, games and systems.

 

 

 

 

 

פרטים על התקנת מזגן

 

 

 

על המכתב חתום מנהל אגף מודיעין ברשות המסים, מר מישאל כהן.

 

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *